Privacy statement

Careera hecht veel waarde aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens. Wij zullen deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons privacy beleid uiteengezet in dit privacy statement.

Dit privacy statement beschrijft welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Welke gegevens verwerkt Careera?

Careera verwerkt de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor haar dienstverlening.

Bij inschrijving via onze websites

 • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • CV, gegevens over opleiding, arbeidsverleden, beschikbaarheid en verlof;
 • Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zover daarvoor toestemming is gegeven door u.

Bij het solliciteren op vacatures van Careera gepubliceerd op het internet

 • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • CV, gegevens over opleiding, arbeidsverleden, beschikbaarheid en verlof;
 • Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zover daarvoor toestemming is gegeven door u.

Op het moment dat u voor of namens Careera aan het werk gaat

 • Nationaliteit, geboortedatum, BSN-nummer;
 • Bankrekeningnummer.

Gegevens ontvangen of vrijgegeven vanuit andere bronnen

 • Het ontvangen of afnemen van een persoonlijke referentie;
 • Het ontvangen van persoonlijke interview feedback;
 • Persoonlijke gegevens gepubliceerd of vrijgegeven op social media kanalen (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, etc.).

Waarom verzamelt Careera persoonsgegevens?

De informatie die wordt verzameld, is uitsluitend bedoeld voor de werkzaamheden die worden verricht door Careera. Uw gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Om u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening van Careera;
 • Om u te benaderen voor kennissessies (meet-ups) die voor u interessant kunnen zijn;
 • Om onze dienstverlening op een hoogwaardig niveau te kunnen houden c.q. te kunnen verbeteren;
 • Om uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling, detachering of werving en selectie;
 • Een samenwerkingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren (zoals verwerking van gewerkte uren en betalingen);
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever;
 • Voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en socialezekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Het gebruiken van uw gegevens door ons zoals hierboven staat beschreven, is toegestaan op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) omdat:

 • Het noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen in het nastreven van de doelen zoals hierboven aangegeven, waarbij deze belangen in elk afzonderlijk geval niet zwaarder mogen wegen dan uw belangen op het gebied van privacy;
 • Wij in sommige gevallen moeten voldoen aan onze verplichtingen volgens wet- en regelgeving, of deze gegevens zijn verwerkt met uw toestemming.

Met wie kan Careera uw persoonsgegevens delen?

Careera kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensverwerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt steeds in overeenstemming met de doeleinden zoals genoemd onder ‘Waarom verzamelt Careera persoonsgegevens?’.

Uw persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar een of meerdere landen binnen of buiten de Europese Unie en daar worden verwerkt. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen naar landen buiten de EU doorgeven waarvan de Europese Commissie van mening is dat u daar een afdoende mate van bescherming heeft of waar Careera passende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de privacy van uw gegevens te waarborgen.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Careera bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

U heeft u bij Careera ingeschreven in het kader van een (mogelijk) passende opdracht of nieuw dienstverband. Deze samenwerking is niet aan een bepaalde termijn gebonden.

Bepaalde persoonsgegevens kunnen gedurende de daarvoor wettelijk geldende termijn langer beschikbaar blijven in een daarvoor afgeschermde omgeving uitsluitend om arbeidsrechtelijke, fiscale en of sociale zekerheidsrechtelijke verplichtingen na te kunnen komen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Careera doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Careera doet dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.

Hoe krijgt u toegang tot, wijzigt u of verwijdert u persoonsgegevens die bij ons zijn verwerkt?

Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Careera.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden van) een datalek

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Careera dan kunt u via privacy@careera-recruitment.nl contact opnemen.

U kunt ook een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Is er sprake van (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct aan te geven door een email te sturen aan privacy@careera-recruitment.nl. Vermeld in deze email in ieder geval uw voor- en achternaam, uw contactgegevens en een omschrijving van de situatie.

Wijzigingen privacy statement

Careera behoudt zich het recht voor om veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Het meest actuele privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van Careera (www.careera-recruitment.nl).

Links naar andere websites

Onze website kan verwijzingen, zoals links of banners bevatten naar andere websites, die een ander privacy beleid hanteren. Careera is op geen enkele wijze aansprakelijk, of verantwoordelijk voor het privacy beleid, noch de inhoud van deze sites.